Adatkeztelési tájékoztató és nyilatkozat

Az SDA Informatika Zrt. fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Adatkezelési nyilatkozatunk rendelkezik arról, hogyan gyűjthetjük, miként használhatjuk és tárolhatjuk az Ön adatait.

Fogalmak

Személyes adat: Személyes adatnak az olyan információkat tekintjük, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét személy (Érintett). Személyes adat bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (az érintettel) kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: A személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége: a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelési műveleteket vagy azok céljait végrehajtja vagy a feladatokat meghatározza.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő utasításai szerint eljár, illetve az Adatkezelő által előírt feladatokat végrehajtja. Adatfeldolgozónak a feladatok meghatározásában és döntésekben nincs szerepe.

Érintett: Az a természetes vagy jogi személy, akinek az adataival kapcsolatban az Adatkezelő az adatkezelés során eljárást fogalmaz meg vagy akinek az adatain az Adatfeldolgozó elvégzi az adatfeldolgozási eljárásokat.

Érintett hozzájárulása: az a nyilatkozat, amelyben az Érintett nyilatkozik személyes adatainak kezeléséről. Ebben a nyilatkozatban (Adatkezelési nyilatkozat) kapja meg Érintett az adatkezelés leírásával kapcsolatos tudnivalókat. E nyilatkozattal Érintett egyértelműen és félreérthetetlenül kifejező cselekmény által kinyilvánítja akaratát és hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását vagy jogosulatlan közlését vagy jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Felhasználási feltételek: A Webszolgáltatás használatához szükséges megkerülhetetlen szabályozás, amely lefekteti a Webszolgáltatás használatának szabályait.

Webszolgáltatás: Itt: UniPoll szoftver és hozzá kapcsolt szolgáltatások, tevékenységek, csomagok, weboldalak, automatizmusok, funkciók és modulok.

Általános adatkezelési elvek

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon kell végezni.

Adatgyűjtés, adatkezelés során a szükségesség és elégségesség elvét kell szem előtt tartani, mind időben, mind tartalomban: csak a megjelölt célok teljesítéséhez szükséges adatmennyiséget, adattartalmat és csak a teljesítéshez szükséges időre szabad felhasználni.

A gyűjtött adatok kezelését transzparensen kell végezni, az Érintett számára világosan láthatóvá téve, hogy mi milyen céllal történik. A felhasználás kizárólag a megjelölt célokra végezhető a meghatározott időtartamban. A szükségtelen adatokat az eljárás/művelet/esedékesség végén visszaállíthatatlanul meg kell semmisíteni.

Minden elvárható előzetes óvintézkedést meg kell tenni egy esetleges adatvesztés vagy adatbiztonsági incidens elkerülésére, megakadályozására.

Az adatkezelési elvek betartása és a szükséges nyilatkozatok beszerzése Adatkezelő személyes feladata és felelőssége.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • tájékoztatáshoz való jog
 • hozzáférési jog
 • helyesbítéshez való jog
 • törléshez való jog
 • korlátozáshoz való jog
 • adathordozhatósághoz való jog
 • tiltakozáshoz való jog

Végfelhasználó ezeket a műveleteket Webszolgáltatás felületein végezheti el. A kérdőív kitöltői Végfelhasználó számára közvetlen kapcsolatba lépve jelezhetik ezen igényeiket, amelyeket Végfelhasználó a Webszolgáltatás felületein végezhet el.

Adatkezelés jogalapja

 • Érintett hozzájárulása jelen nyilatkozattal
 • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése:
 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelési esetek

Végfelhasználói regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Amikor Ön kapcsolatba lép az SDA Informatika Zrt. UniPoll termékével (a továbbiakban Webszolgáltatás) vagy valamely kapcsolt vállalkozásával (együttesen a továbbiakban Üzemeltető), előfordulhat, hogy személyes adatokat kell megadnia. Ezek az adatok az Ön személyével vagy az Ön által képviselt vállalattal kapcsolatos információk, amelyeket a regisztrált fiókadataiban tárol a rendszer.

Bekért adatok, adatkörök

A rendszer megfelelő működéséhez és adminisztrációs feladatok ellátására az alábbi adatokat kéri be kötelező jelleggel a program:

 • Cég neve
 • Cég címe
 • Cég telefonszáma
 • Cég adószáma
 • Céges kapcsolattartó vagy privát fiók esetén regisztrált személy neve
 • E-mail cím (fiókazonosító)
 • Cím
 • Telefonszám
 • Postázási adatok (név, cím)
 • IP cím azonosításhoz (például a program vizsgáztatás funkciójában)

Felhasználás célja

A bekért adatokat az alábbi célokra használhatjuk fel.

Cél Funkció Megőrzés ideje
Rendszerműködés biztosítása E-mail értesítések fiókkal vagy a szolgáltatással kapcsolatos tevékenységekről, eseményekről, tudnivalókról Felhasználói fiók törléséig (Lásd: Felhasználási feltételek)
E-mail küldésére, megszólításra a regisztrációs folyamattal és a program használatával kapcsolatban Felhasználói fiók törléséig (Lásd: Felhasználási feltételek)
Adatkezelő (Végfelhasználó) kapcsolattartási adatainak kijelzésére az adatkezelésben érintett kitöltők számára. Felhasználói fiók törléséig (Lásd: Felhasználási feltételek)
Rendszernaplók előállítása Felhasználói fiók törlését követő első új mentési pont készítésekor, az elavult mentési pont eldobásával (Lásd Felhasználási feltételek)
Sütik kezelése alapvető felhasználói azonosításhoz Böngésző sütik törlésével törlődik (felhasználói akció)
Számlázás Megrendelt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kapcsolatfelvételre Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásai szerint
Számla kiállítására Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásai szerint
Kapcsolatfelvételre számlázással kapcsolatos kérdés (pl. hibás cím) esetén Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásai szerint
Értékesítés, termékinformációk küldése Marketing célokra, (például reklám email,) de kizárólag az UniPoll termék újdonságaival kapcsolatban Felhasználói fiók törléséig (Lásd: Felhasználási feltételek)
Referencia ügyfélként való megjelenésre (külön rögzített írásos hozzájárulás alapján) Külön hozzájárulás visszavonásával vagy lejártával
Belső statisztikai célokra az értékesítés megismerésére, növelésére Felhasználói fiók törléséig (Lásd: Felhasználási feltételek)

Megőrzési idők

 • A számlázási adatokat és számla másolatokat a törvényi előírások szerint őrizzük meg. (Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) Számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év.
 • Fiók törlésével vagy inaktivitás esetén automatikus megszűnésével a fióktevékenységgel kapcsolatos értesítések is megszűnnek. (A Felhasználási feltételekben leírtak szerint: Végfelhasználói fiók törlése.)
 • A felhasználói fiók törlésével a felhasználói fiókhoz kapcsolódó Adatkezelői adatok is törlésre kerülnek a rendszerben.
 • A felhasználói fiók törlésével a kapcsolatfelvétel indokoltsága is megszűnik.
 • IP címek: a kérdőívek törlésével és a rendszernaplók rendszeres és automatikus törlésével, illetve az export avulással következik be.

A rendszer Üzemeltetője külön szerződést köt Végfelhasználóval azon adatok kezelésének tekintetében, amelyeket

 • már e szerződés megkötése előtt felvitt a rendszerbe, (rendszerben lévő kérdőívek, kérdések, válaszok)
 • a rendszer felhasználójaként Végfelhasználó jelen nyilatkozat elfogadása után rögzít a rendszerben vagy
 • azon adatok, amelyek tevékenysége következtében jönnek létre automatikusan (exportok, riportok) vagy
 • tevékenysége eredményeként állnak elő manuálisan, (elemzések, kézi adatfeltöltések, módosítások, kitöltői tevékenység),

ezekre az adatokra külön szabályok vonatkoznak. A Végfelhasználó (kérdőív szerkesztő) által kezelt és létrehozott adatok tekintetében Végfelhasználó jár el Adatkezelőként.

Üzemeltető a Végfelhasználó által kezelt adatok tekintetében Adatfeldolgozóként jár el, kizárólag abból a célból, hogy megfelelő minőségben és tartalommal szolgáltatást nyújthasson a rendszer felhasználói számára. Az adatfeldolgozás alapja önkéntes hozzájárulás, amely elengedhetetlen a rendszer üzemeltetéséhez. A hozzájárulás visszavonására a Végfelhasználó felhasználói fiókjának törlésével van mód. A feldolgozási jogalap visszavonásával és a végfelhasználói fiók törlésével a szóban forgó adatok is törlésre vagy vissza nem állítható módon anonimizálásra kerülnek.

Kérjük, hogy a Webszolgáltatásban az Ön által rögzített adatokkal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el Felhasználási feltételeinket és benne az Adatfeldolgozói szerződés részt!

Avulási idők

 • A rendszerben lévő felhasználói fiókok 6 hónap inaktivitás után automatikusan törlődnek.
 • A rendszer által, a normál működés keretében létrejövő „életjel” naplók 3 hónap után automatikusan törlődnek.
 • A rendszer által generált export fájlok 3 hónap elteltével automatikusan elavulnak és elérhetetlenné válnak. Újragenerálásukkor már a generálást megelőzően törölt adatok nem kerülnek be az új export fájlokba vagy anonimizálás esetén nem személyhez köthető módon jelennek meg.
 • Az adatbázis mentéseket legfeljebb 3 hónapig őrizzük, aztán újat készítünk. Az automatikus mentés gyakorisága lehet napi, heti vagy havi, amely egy időszakon belül is változhat vagy manuális mentéskor is felülíródhat. Új mentések készítésekor a régi mentések törlésre kerülnek.

Adatkezelés jogalapja, köre

A Webszolgáltatás használata során megadott adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

Az adatkezelés során Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, különösen a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ezen információkat a fiókbeállításokban kérheti le saját magára vonatkozóan.

Az adatkezelés során kérheti továbbá a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Személyes adatainak törlésével azonban szolgáltatásunk igénybevételét is megszünteti. A kérelem a fiókadatokból indítható.

Az Ön által gyűjtött adatok tekintetében Ön Adatkezelőként jár el, ezért az Ön megkérdezett kérdőív kitöltői közvetlenül Önt kereshetik fel a kezelt adatik tekintetében. Végfelhasználó adatkezelői feladatainak ellátását e célra kialakított lekérdező felületek, törlési funkciók és emlékeztetők segítik.

'Cookie'-k, naplófájlok és egyéb technológiák

Üzemeltető online szolgáltatásai, interaktív alkalmazásai, e-mail üzenetei és hirdetései „cookie ”-kat és egyéb technológiákat, például pixel tageket és adatgyűjtő jeleket használhatnak. E technológiák segítségével jobban megérthetjük felhasználóink viselkedését, megtudhatjuk, hogy a Webszolgáltatás és kapcsolódó weboldalak látogatói azok mely részeit tekintették meg, továbbá javíthatjuk és mérhetjük hirdetéseink és webes kereséseink hatékonyságát. A cookie-k és egyéb technológiák segítségével begyűjtött adatokat nem személyes adatokként kezeljük. Mindazonáltal, amennyiben nem személyes adatok személyes adatokhoz kapcsolódnak, az ilyen összekapcsolt adatokat a jelen Adatkezelési nyilatkozat alkalmazásában személyes adatként kezeljük.

Amennyiben tiltani szeretné a ’cookie’-k használatát böngészője útmutatója igazítja el ennek módjáról. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy a ’cookie’-k letiltása következtében a Webszolgáltatás és kapcsolódó weboldalainak bizonyos funkciói esetleg nem lesznek elérhetőek, illetőleg rendellenesen működhetnek.

Oldalainkon nem használunk kattintásfigyelő, viselkedést mérő külső vagy saját komponenseket a felhasználói viselkedés mérésére.

A pixel tagek lehetővé teszik, hogy olyan formátumú e-mail üzeneteket küldjünk Önnek, amelyek az Ön számára olvashatók, számunkra pedig kiderül, hogy meg lett-e nyitva az adott üzenet. Ezt az információt a felhasználóknak küldött üzenetek számának csökkentésére használjuk.

Információküldés, üzenetek

Üzemetető tiszteletben tartja a Webszolgáltatást felkereső minden természetes személy személyiségi jogait.

A Webszolgáltatásra regisztrálóknak csak a szolgáltatással kapcsolatos üzemeltetésről, kapcsolódó és a Végfelhasználó regisztrációját érintő hírekről, valamint a Webszolgáltatásban igénybevett funkciók által létrehozott leveleket (pl. riportok, elemzések, értesítők) fogunk küldeni.

Előfordulhat, hogy a fenti e-maileken túl speciális, a Webszolgáltatás működésével kapcsolatos közleményeket, híreket, ismertetőket is küldhetünk. Az ezekre vonatkozó tájékoztatási listánkról bármikor leiratkozhat az egyes küldemények végén található leiratkozás link segítségével.

Adatszolgáltatás, megosztás harmadik féllel

Üzemeltető megoszthatja a személyes adatokat olyan cégekkel, amelyek a következő szolgáltatásokat nyújtják számára: adatfeldolgozás, online fizetés lebonyolítása, vevői megrendelések teljesítése, termékek szállítása, ügyféladatok kezelése és bővítése, ügyfélszolgálat, az Ön termékeink és szolgáltatásaink iránti érdeklődésének felmérése, valamint ügyfél- és piackutatás vagy elégedettségi felmérés. Ezek a cégek – az Ön adatainak védelme érdekében – kizárólag az Üzemeltető adatkezelési gyakorlatának keretében kezelhetik a megosztott személyes adatokat és azokat harmadik fél részére semmilyen esetben sem adhatják tovább. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen szolgáltatók igénybevételével van lehetőség a webszolgáltatás teljeskörű elérésére.

Az Üzemeltető a nyilvántartott személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – további harmadik személynek (kötelező adatszolgáltatás esetén kívül) nem adja ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelemmel kapcsolatos törvényi jogszabályiszabályozás előírásokainak betartásával végezzük.

Üzemeltető webhelyei, különös tekintettel a Webszolgáltatásra, termékei, alkalmazásai és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják. Emellett termékeink és szolgáltatásaink harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait használhatják vagy kínálhatják – például az UniPoll online fizetés-lebonyolító partnere a PayPal (www.paypal.com). Harmadik fél által begyűjtött adatokra, amelyek között például hely- vagy elérhetőségi adatok, személyes és bankkártya adatok szerepelhetnek, a harmadik fél saját adatkezelési gyakorlata érvényes. Azt javasoljuk, ismerkedjen meg e harmadik félelek Adatkezelési nyilatkozatávaltájékoztatójával.

Kötelező adatszolgáltatás

Előfordulhat, hogy az Üzemeltetőnek bizonyos esetekben − jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérése – át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges.

Üzemeltető akkor is átadhat Önnel kapcsolatos személyes adatokat, ha ezt feltételeink betartatása, illetve Webszolgáltatás műveleteinek vagy felhasználóinak védelme érdekében indokoltnak ítéli. Továbbá, átszervezés, fúzió vagy akvizíció esetén Üzemeltető által begyűjtött minden és bármilyen személyes adatot átadhatunk a megfelelő harmadik félnek tájékoztatás mellett.

A személyes adatok megőrzése

Önnek, mint természetes személynek, jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges módon túlmenően ne használjuk fel.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti.

Az Ön saját nyilatkozata

Végfelhasználó készíthet saját, külön nem ellenőrzött nyilatkozatokat a Webszolgáltatásban, amelyeket kiközölhet az Érintett kérdőív kitöltők felé. E saját nyilatkozatok nem lehetnek ellentétesek és nem érvényteleníthetik az Üzemeltető által készített (alapvető) nyilatkozatot. Ellentmondás esetén az Üzemeltető SDA Informatika Zrt (alapvető) nyilatkozatában leírtak érvényesek.

Tájékoztatjuk, hogy a kérdőív kitöltői számára az alábbi nyilatkozat szövege kerül közzétételre:
(A nyilatkozat az alábbi, szürke részben olvasható)

Kérdőív kitöltőinek adatvédelmi tájékoztatása és Adatkezelési nyilatkozata

Fogalmak

Személyes adat: Személyes adatnak az olyan információkat tekintjük, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét személy (Érintett). Személyes adat bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (az érintettel) kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: A személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége: a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelési műveleteket vagy azok céljait végrehajtja vagy a feladatokat meghatározza.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő utasításai szerint eljár, illetve az Adatkezelő által előírt feladatokat végrehajtja. Adatfeldolgozónak a feladatok meghatározásában és döntésekben nincs szerepe.

Érintett: Az a természetes vagy jogi személy, akinek az adataival kapcsolatban az Adatkezelő az adatkezelés során eljárást fogalmaz meg vagy akinek az adatain az Adatfeldolgozó elvégzi az adatfeldolgozási eljárásokat.

Érintett hozzájárulása: az a nyilatkozat, amelyben az Érintett nyilatkozik személyes adatainak kezeléséről. Ebben a nyilatkozatban (Adatkezelési nyilatkozat) kapja meg Érintett az adatkezelés leírásával kapcsolatos tudnivalókat. E nyilatkozattal Érintett egyértelműen és félreérthetetlenül kifejező cselekmény által kinyilvánítja akaratát és hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását vagy jogosulatlan közlését vagy jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Felhasználási feltételek: A Webszolgáltatás használatához szükséges megkerülhetetlen szabályozás, amely lefekteti a Webszolgáltatás használatának szabályait.

Webszolgáltatás: Itt: UniPoll szoftver és hozzá kapcsolt szolgáltatások, tevékenységek, csomagok, weboldalak, automatizmusok, funkciók és modulok.

Általános adatkezelési elvek

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon kell végezni.

Adatgyűjtés, adatkezelés során a szükségesség és elégségesség elvét kell szem előtt tartani, mind időben, mind tartalomban: csak a megjelölt célok teljesítéséhez szükséges adatmennyiséget, adattartalmat és csak a teljesítéshez szükséges időre szabad felhasználni.

A gyűjtött adatok kezelését transzparensen kell végezni, az Érintett számára világosan láthatóvá téve, hogy mi milyen céllal történik. A felhasználás kizárólag a megjelölt célokra végezhető a meghatározott időtartamban. A szükségtelen adatokat az eljárás/művelet/esedékesség végén visszaállíthatatlanul meg kell semmisíteni.

Minden elvárható előzetes óvintézkedést meg kell tenni egy esetleges adatvesztés vagy adatbiztonsági incidens elkerülésére, megakadályozására. Az adatkezelési elvek betartása és a szükséges nyilatkozatok beszerzése Adatkezelő személyes feladata és felelőssége.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Érintett kérheti adatkezelőtől a vele kapcsolatban tárolt személyes adatok

 • törlését
 • -hoz való betekintést
 • helyesbítését.

Érintettnek joga van adatainak hordozhatóságához.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, kérés esetén kérjük, forduljon a nyilatkozatban megjelölt Adatkezelőhöz!

Adatkezelés jogalapja

 • Érintett hozzájárulása jelen nyilatkozattal

Érintett

A kérdőívek kitöltői a Webszolgáltatás olyan alkalmi felhasználói, akik Végfelhasználó (kérdőív szerkesztő) felkérése által Érintettként kerülnek kapcsolatba a Webszolgáltatással.

A kitöltési felkérések e-mail útján vagy valamely honlapon, egyéb, közzétételre alkalmas közösségi vagy weboldalon jutnak el Érintettekhez (a kérdőív kitöltőihez), akik önkéntes hozzájárulás útján adják meg a kérdésekre adható választ, ami személyes adat is lehet.

Mivel a Webszolgáltatás rugalmas kérdezési lehetőséget biztosít (bármilyen tartalmú kérdés megfogalmazható a kitöltő számára), a rendszerbe kerülő adatok egységesen „személyes adat” minősítést kapnak, amennyiben a kérdőív a beállításai szerint vagy a kérdések jellege miatt konkrét személyhez köthetőek a kérdésre adott válaszok.

A kitöltési felkérések lehetnek személyhez köthetőek bizonyos rendszerbeállítások esetén. Ahhoz, hogy a kérdőív kezelője, mint Adatkezelő az adatkezelési szabályokat betartva járhasson el, a kérdőív kitöltőjét a rendszer automatikusan tájékoztatja:

 • Az Adatkezelő személyéről, aki lehet jogi vagy természetes személy
 • Az Adatkezelő elérhetőségéről: cégadatok, elérhetőségek
 • Az adatkezelés céljáról
 • és az adatkezelés időtartamáról

Személyes kérdőívekben a rendszer automatikusan megjeleníti ezt a nyilatkozatot, hogy az adatkezelési gyakorlatról Ön, mint a kérdőív kitöltője, megfelelő tájékoztatást kapjon.

Abban az esetben, ha a kérdőív anonim, de tartalmaz olyan kérdéseket, amelyek személy azonosítására alkalmasak, az Adatkezelő,- saját belátása szerint - alkalmazhat ugyanilyen nyilatkozatot. Ha Ön a kérdőív kitöltésekor ilyen nyilatkozattal találkozik, az azt jelenti, hogy a kérdőív személyes adatokat tartalmazhat. Mivel az Adatkezelőnek adott esetben bizonyítania kell, hogy Ön a kérdőív kitöltésekor elfogadta az Adatkezelési nyilatkozatot, a rendszer az Ön megszemélyesítésére alkalmas további azonosítási adatot (például nevet, e-mail címet) kérhet be.

Kérjük, hogy e-mail cím megadásakor kizárólag érvényes e-mail címet adjon meg, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik, ellenkező esetben adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, kéréseit Adatkezelő – megfelelő kapcsolattartási adat hiányában, a törvényi jogszabályi előírásokkal összhangban – nem tudja teljesíteniszolgáltathatja ki!. (Mivel nem tud megbizonyosodni arról, hogy valóban Öntől származnak a megadott válaszok.)

Az Ön adatainak tárolásáról és felhasználásáról a kérdőív készítője nyilatkozik Ön felé. A hozzájárulási idő lejártával a szolgáltatást igénybe vevő Végfelhasználó kötelessége az adatok törlése. Webszolgáltatás automatikus törlést nem végez, de segíti a Végfelhasználó munkáját azzal, hogy e határidő előtt emlékeztetőt küld Végfelhasználó számára a törléssel kapcsolatos teendőkről.

Felhasználás célja

A begyűjtött, rendszerben tárolt adatok a következő rendszerautomatizmusokon eshetnek át:

Cél Funkció Megőrzés ideje
Rendszerműködés biztosítása Nevesített e-mail értesítések – Webszolgáltatás vagy Webszolgáltatás megbízásából harmadik fél levélküldő szervere automatikusan generált, az Ön nevét tartalmazó e-mail értesítéseket küldhet Önnek kitölthető kérdőívekkel, vizsgaeseményekkel vagy egyéb rendszerfunkciókkal kapcsolatban. A levél tartalma utalhat az Ön érdeklődési körére vagy a vizsgatematika tartalmára. Felhasználói fiók megszűnésével vagy adatkezelési jogalap megszűnésekor, Adatkezelő által (Lásd: Felhasználási feltételek)
Rendszerműködés biztosítása Adattárolás, mentések – Webszolgáltatás elmenti a kérdésekre adott válaszokat és az Üzemeltető rendszeresen mentéseket készíthet a felhasználói fiókról, illetve a rendszernaplókról. Felhasználói fiók megszűnésével vagy adatkezelési jogalap megszűnésekor, Adatkezelő által (Lásd: Felhasználási feltételek)
Rendszerműködés biztosítása IP címes azonosítás – Webszolgáltatás beállítható, hogy bizonyos kérdőívek csak megadott IP címekről legyenek kitölthetők. Ehhez a vizsgálathoz a program rögzítheti az Ön számítógépének egyedi címét azzal az elsődleges céllal, hogy a csalási kísérleteket felderítse és megakadályozza. Ezt az információt vizsgakérdőívek tisztaságának ellenőrzésére használjuk fel, hogy a vizsgát valóban az a személy tölthesse ki, akinek számot kell adnia tudásáról, illetve egyéb kérdőív kitöltési korlátozásokra. Felhasználói fiók megszűnésével vagy adatkezelési jogalap megszűnésekor, Adatkezelő által (Lásd: Felhasználási feltételek)
Rendszerműködés biztosítása Kérdésre adott válaszok – A rendszerben bármilyen kérdésre önkéntesen adott válasza megjelenhet, amely válaszok lekérhetők az Adatkezelő számára összesített (nem megszemélyesíthető) grafikus riport formában és elemi szintű export (megszemélyesíthető) formában. Anonim kérdőíveknél, ha Ön nem ad meg a válaszaihoz kapcsolható személyes adatot, válaszai anonim válaszok lesznek. Felhasználói fiók megszűnésével vagy adatkezelési jogalap megszűnésekor, Adatkezelő által (Lásd: Felhasználási feltételek)
Rendszerműködés biztosítása Tevékenységnapló – a rendszer üzemeltetéséhez és életjeleinek vizsgálatához a rendszer folyamatosan naplózza a benne zajló eseményeket, műveleteket. Ezeket az adatokat Üzemetető kizárólag hibaelhárításra vagy szolgáltatásai színvonalának javítására használja fel. Automatikusan törlődnek 3 hónap után.
Rendszerműködés biztosítása Csoportosítás – Webszolgáltatás alkalmas arra, hogy az értesítések kiküldésekor a felhasználókat csoportokba sorolja és a csoportoknak nevet adjon és/vagy nyelvi beállítást társítson hozzájuk. Felhasználói fiók megszűnésével vagy adatkezelési jogalap megszűnésekor, Adatkezelő által (Lásd: Felhasználási feltételek)
Adatkezelői nyilatkozat szövegének, verziójának, elfogadó nyilatkozathoz szükséges adatainak (nevének és e-mail címének) tárolása Felhasználói nyilatkozatok (szerződések) kimutatása hatóságok felé. Örökre

Harmadik felek

Adatkezelő hozzáférést biztosít az Ön adataihoz harmadik fél számára a következő célokkal:

 • A szolgáltatást Üzemeltető (SDA Informatika Zrt http://www.sdainformatika.hu/) tartja fenn, amely fenntartásához a Webszolgáltatást fenntartó és az azt igénybe vevő Végfelhasználó között az üzemeltetési feladatok és terméktámogatási feladatok ellátására Adatfeldolgozói szerződést kötnek, amely szerint Üzemeltető Adatfeldolgozóként biztosítja és segíti a rendszer működését. E szerződés célja kérdőívezési és vizsgáztatási szolgáltatás nyújtása, illetve a szolgáltatás minőségének javítása a Végfelhasználó által feltett kérdések, bejelentett hibák vizsgálata által. E szerződéssel Adatkezelő (Végfelhasználó) felhatalmazza Adatfeldolgozót (Üzemeltető), hogy a szerződésben felsorolt adatokhoz az abban szereplő célok megvalósítása érdekében jogszerűen hozzáférjen és a megállapodás szerinti célokat megvalósítsa.
 • E-mail szolgáltatás: az Ön e-mail címe és neve, valamint az Önnek címzett, automatikusan generált e-mail tartalma átadásra kerül e-mail küldéskor harmadik fél által üzemeltett levélküldő (SendGrid vállalat https://sendgrid.com) szolgáltatásba azzal a céllal, hogy e-mailt küldjön Önnek a Webszolgáltatás.
 • Tárhely: webszolgáltatás a Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/hu-hu/) szerverparkján üzemel, ezért tájékoztatjuk róla, hogy a szolgáltatás harmadik fél által üzemeltetett felhőszolgáltatáson kerül mentésre és tárolásra.

Kérjük, hogy a harmadik felek által nyújtott szolgáltatások adatvédelmi gyakorlatának megismerésére keresse fel e szolgáltatások honlapját, üzemeltetőit!

Egyéb technológiák

Sütik: Webszolgáltatás sütiket használ annak érdekében, hogy a használatkor személyre szabottabb szolgáltatást nyújtson. A sütik a böngésző beállításaiban letilthatók, de nem garantálható, hogy e tiltás következtében minden szolgáltatás és funkció elérhető marad.

Kattintáskövetés : Webszolgáltatás e-mail küldéskor rejtett képeket használhat, amelyek arra alkalmasak, hogy megmutassák a kérdőív szerkesztője számára, hogy a kiküldött e-mailt Ön megnyitotta-e. Ezt az információt arra használja a Webszolgáltatás, hogy Önnek ne küldjön szükségtelenül e-mail üzenetet. Ha Ön nem szeretne ehhez hozzájárulni, ne töltse le az e-mail üzenetek képeit.

Profilozás: Webszolgáltatás alkalmazhat olyan, profilozásra alkalmas automatikus számításokat vagy logikákat, például egy vizsga esetén vagy egy feltételeket tartalmazó kérdőívben. Ezeket az információkat arra használja a program, hogy egy vizsgánál megállapítsa és azonnal visszajelezze Önnek a vizsgán megszerzett osztályzatát vagy osztályba sorolását a megszerzett pontszámai alapján vagy egy kérdőívnél arra, hogy kevesebb kérdést tegyen fel Önnek a program a kérdésekre adott válaszai alapján. (Például ha megjelölte, hogy férfi, csak olyan kérdéseket tehet fel a Webszolgáltatás, amik csak a férfiakra vonatkoznak.)

Személyes adatok megőrzése: Webszolgáltatás kizárólag olyan adatokat őriz meg véglegesen, amelyek az Adatkezelési nyilatkozatokkal vagy az igénybe vett szolgáltatások számlázásával kapcsolatosak. A kérdőív kitöltőiről a rögzített válaszok törlése után kizárólag az e-mail címük és az aláírt nyilatkozat, valamint az aláíró e-mail címe marad meg. A nyilatkozatokat és az e-mail címeket, valamint a számlázási adatokat Üzemeltető kizárólag adatkezelési vagy számlázási eljárások esetén használja fel.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, kérés, igény esetén kérjük, keresse fel a kérdőívben megadott elérhetőségeken (elején és végén látható a kitöltést követően is) a kérdőív Adatkezelőjét!

A Végfelhasználókra érvényes Adatfeldolgozói szerződés a Felhasználási feltételekben megtekinthető regisztráció nélkül az interneten, a https://www.unipoll.hu oldalon.

Önt a következő Adatkezelő kérte fel válaszadásra az alábbi célokkal

Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve:
Szervezet:
Város:
Email:
Felhasználás célja: [[cél1]], adattárolás vége: [[dátum1]]
[[cél2]], adattárolás vége: [[dátum2]]

Nyilatkozattétel

Az alábbi jelölőnégyzet(ek) bepipálásával nyilatkozom, hogy az adatkezelési célokat megismertem és elfogadom, az adatkezelési célokhoz hozzájárulok. A tájékoztatást tudomásul vettem és a benne írtakat elfogadom. Nyilatkozatomat a későbbiekben bármikor visszavonhatom.


Adatkezeléssel kapcsolatos kérdések

Az SDA Informatika Zrt. időnként frissítheti a Webszolgáltatással kapcsolatos Adatkezelési nyilatkozatát. Jelentősebb módosítás esetén a frissített Adatkezelési nyilatkozat mellett értesítést is közzéteszünk webhelyünkön a Webszolgáltatás webcímén: https://www.unipoll.hu.

SDA Informatika Zrt. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b.

Utolsó módosítás: 2019. február 21.

Nyilatkozattétel

Az alábbi jelölőnégyzet(ek) bepipálásával nyilatkozom, hogy az adatkezelési célokat megismertem és elfogadom, az adatkezelési célokhoz hozzájárulok. A tájékoztatást tudomásul vettem. Nyilatkozatomat a későbbiekben bármikor visszavonhatom.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni További információ ELFOGADÁS